Na stronie prawo jazdy Warszawa .pl jest obecnie   osoby on-line: 1 uzytkownikw
.: Strona glowna
.: WORD Warszawa
.: Forum
.: Prawo jazdy - info
.: Dokumenty
.: Oplaty
.: Zadania egzaminacyjne na placu
.: Pojazdy egzaminacyjne
.: Dzielnice
.: Kontakt
szkola nauki jazdy Auto Trening
reklama waska prawo jazdy warszawa
.: Prawo jazdy - informacje :.


Prawo jazdy moe otrzyma osoba, która:

 • osigna wymagany dla danej kategorii wiek (patrz: tabela kategorii),
 • uzyskaa orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • uzyskaa orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskaza psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane),
 • odbya wymagane dla danej kategorii szkolenie,
 • zdaa z wynikiem pozytywnym egzamin pastwowy wymagany dla danej kategorii.

Osoba, która nie ukoczya 18 lat, moe uzyska prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgod rodziców lub opiekuna.

Prawo jazdy nie moe by wydane osobie w stosunku, do której orzeczony zosta zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sdu, orzeczeniem kolegium do spraw wykrocze, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekajcego) - w okresie obowizywania tego zakazu.

Orzeczenie lekarskie do prawa jazdy

Naley uda si do lekarza uprawnionego do bada kierowców (kandydatów na kierowców), by uzyska odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywn form uzalenienia od alkoholu lub rodka dziaajcego podobnie, prawo jazdy osobie tej nie moe by wydane. Prawo jazdy moe zawiera ograniczenia wynikajce ze stanu zdrowia kierowcy lub moliwoci prowadzenia okrelonego pojazdu, decyduje o tym lekarz w orzeczeniu lekarskim (np. osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, ale tylko w okularach).

Szkolenie - kursy jazdy

Po skompletowaniu dokumentów (m.in. orzeczenie lekarskie, zgoda rodziców, itp.) naley zoy je w Orodku Szkolenia Kierowców, gdzie przeprowadzone sostanie przeszkolenie w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Informacj dotyczc Orodków Szkolenia Kierowców mona uzyska w kadym starostwie powiatowym, które orodki te nadzoruj, wszelkie skargi i uwagi na dziaalno orodków mona zgasza wanie do starostwa waciwego dla siedziby Orodka Szkolenia.

Celem szkolenia jest przygotowanie, osoby ubiegajcej si o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób nie zagraajcy bezpieczestwu i porzdkowi ruchu.

Szkolenie skada si z zaj teoretycznych i praktycznych. Liczb godzin zaj ustala dla kadej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy - w zalenoci od posiadanej wiedzy i uzdolnie kandydata - z tym, e w przypadku teorii ilo godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie moe by mniejsza ni:

 • 30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T
 • 20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E

Dla zaj praktycznych ilo godzin nie moe by mniejsza ni:

 • 15 godzin przy kategorii B+E,
 • 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
 • 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,
 • 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1 lub pozwoleniu,
 • 60 godzin przy kategorii D.

Ilo godzin przy poszczególnych kategoriach moe ulec zmianie w przypadku szkolenia w zakresie wicej ni jednej kategorii jednoczenie lub posiadania ju odpowiedniej kategorii uprawnienia. Na zakoczenie szkolenia osoba otrzymuje zawiadczenie o ukoczeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.

Egzamin Pastwowy z prawa jazdy

W celu przystpienia do egzaminu pastwowego na prawo jazdy naley uda si, z zawiadczeniem uzyskanym w Orodku Szkolenia Kierowców, do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Orodka Ruchu Drogowego (orodków jest w Polsce 49, a egzamin mona zdawa w dowolnie wybranym). Tam opaca si egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.

Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydaje za opat (aktualnie - 70 z) starosta waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajcej si o nie. Wyjtkiem jest powiat warszawski, w którym prawa jazdy wydawane s przez waciwe ze wzgldu na miejsce zamieszkania Urzdy Dzielnicowe, a konkretnie Wydziay lub Referaty Komunikacji Urzdów Dzielnicowych). onierzom zasadniczej suby wojskowej, prawo jazdy wydaje na czas nie duszy ni 1 rok dowódca jednostki wojskowej. Po zakoczeniu suby wojskowej, wydany przez dowódc jednostki dokument podlega wymianie przez starost waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Osoba, która nie ukoczya 18 lat, moe uzyska prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgod rodziców lub opiekuna.

Prawo jazdy nie moe by wydane osobie w stosunku, do której orzeczony zosta zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sdu, orzeczeniem kolegium do spraw wykrocze, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekajcego) - w okresie obowizywania tego zakazu.

ródo: http://www.word.waw.pl/


Serwis poleca:
dziekujemy za wizyte na naszej stronie prawo jazdy Warszawa .pl Zapraszamy ponownie

Wszelkie prawa zastrzezone